FT_W32_EscapeCommFunction函数的用法

介绍 FT_W32_EscapeCommFunction函数的用法、参数、返回值、注意事项、适用的操作系统环境、调用代码示例等。

enter键 发泄超大号解压回车键usb电脑办公键盘程序员解压神器抖音网红Big Enter午睡枕头解压发送键创意礼物
解压神器 网红同款 一键多用 午睡枕头 | 月销量1095件
优惠价19.8元
原价¥39

淘口令:

¥hVkwX9CWhu1¥
 

支持的操作系统

Linux

Mac OS X 10.4 以上版本

Windows 2000 以上版本

Windows CE 4.2 以上版本

概述

FT_W32_EscapeCommFunction 函数执行扩展的功能。

定义

BOOL FT_W32_EscapeCommFunction (FT_HANDLE ftHandle, DWORD dwFunc)

参数说明

ftHandle — 设备句柄。
dwFunc — 要执行的扩展的功能可以是如下之一:
values:
CLRDTR – 清除 DTR 信号
CLRRTS – 清除 RTS 信号
SETDTR – 设置 DTR 信号
SETRTS – 设置 RTS 信号
SETBREAK – 设置 BREAK 条件
CLRBREAK – 清除 BREAK 条件

返回值

成功则返回非零值;如果失败则返回0。

备注

暂无。

代码示例

FT_HANDLE ftHandle; // 由 FT_W32_CreateFile 创建
FT_W32_EscapeCommFunction(ftHandle,CLRDTS); // Clear the DTR signal
FT_W32_EscapeCommFunction(ftHandle,SETRTS); // Set the RTS signal

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧,技术咨询可以联系QQ407933975
点赞0
分享
评论 抢沙发