FT_GetModemStatus共1篇

FT_GetModemStatus函数的用法

FT_GetModemStatus函数的用法-cppku-C++库

介绍FT_GetModemStatus函数的用法、参数、返回值、注意事项、适用的操作系统环境、调用代码示例等。 支持的操作系统 Linux Mac OS X 10.4 以上版本 Windows 2000 以上版本 Windows CE 4.2以...

D2XX基础函数# FT_GetModemStatus

CPPKUCPPKU6年前
010670